حرمت دوستی و رفاقت میدونی کجا حفظ میشه وقتی او نیست