پخش آهنگ شما

گلسارموزیک بی تو یک پرنده اسیر بی پروازم